مراکش کشوریست در شمال آفریقا ، نژاد، مراکش عمدتا از اعراب و بربرها و یا مخلوطی از این دو تشکیل شده است.
مراکش دروازه ورود به آفریقا، و یک کشور از تنوع زیاد گیج کننده است. داری رشته کوه فراوان، شهرهای باستانی، بیابان پهناوراست.