مدارک مورد نیاز

شرح در متن

توضیحات

مدارک مورد نیاز سفارت اسپانیا
* کلیه مدارک نیاز به ترجمه اسپانیایی دارند بدون نیاز به تائید دادگستری و امور خارجه
۱) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامههای قبلی
الف) مدت اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ ورود. ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است. ج) داشتن دو صفحه سفید روبروی هم
۲) ۶ قطعـه عکـس ۴*۳ رنگـی، تمـام رخ بـا زمینـه سـفید، کامـ از روبـرو، بـدون لبخنـد، بـدون عینـک ، گـردی صـورت کامـلا مشـخص باشـد،
حداکثـر بـرای ۶ مـاه اخیـر (عکـس بـا پاسـپورت و ویزاهـای قبلـی یکـی نباشـد.)
۳) اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.
۴) اصـل گواهـی حسـاب بانکـی بـا مهـر و امضـاء بانـک فقـط بـه زبـان انگلیسـی ( ارائـه گـردش حسـاب و گواهـی تمکـن الزامیسـت و زمـان صـدور گواهـیحسـاببانکـیحداکثـر۱۰روزقبـلازتاریـختحویـلمـدارکبـهسـفارتباشـدوسـایزپرینـتبانکـیA۴ باشـد.)
الف) حسابهای جاری: کارکرد شش ماه اخیر به زبان انگلیسی به همراه گواهی تمکن بامانده یکسان ب) گواهـی تمکـن بـه زبـان انگلیسـی بـرای سـپردههای بانکـی بـه همـراه گـردش شـش ماهـه سـود بـه زبـان انگلیسـی از طـرف بانـک، همـراه بـا
مهـر شـعبه و امضـاء بانک(ارائـه گواهـی تمکـن بـرای حسـاب گـردش سـود نیـز الزامـی اسـت)
* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال باشد.
۵) اصل و ترجمه سند مالکیت. ۶) اصل و ترجمه مدارک شغلی
الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی ب) وک : پروانه وکالت. ج) مشـاغل دولتـی: حکـم کارگزینـی، آخریـن فیـش حقوقـی و یـا نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مدت اشـتغال، سـمت و میـزان حقوق دریافتی
و سـابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سـازمان د) بازنشستهها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی. ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات.
ی) معلمـان، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهـر سـازمان
ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامة اشتغال به تحصیل )
* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، ع وه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد.
۷) بـرای فرزنـدان زیـر ۱۸ سـال کـه بـدون همراهـی یکـی از والدیـن سـفر مـی کننـد رضایتنامـه محضـری الزامـی اسـت و نیـاز بـه ترجمـه بـه زبـان اسپانیایی دارد.
۸) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانمهای خانهدار. * حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد. * تکمیل فرم مشخصات فردی * مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند. * چـک رمـزدار یـا ضمانتنامـه بانکـی حداقـل بـه مبلـغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريـال در وجـه آژانـس محـل ثبـت نـام جهـت ضمانـت حسـن اجـرای تعهدات کـه پـس از بررسـی مـدارک درصـورت نیـاز بـه ضمانت هـایب یشـتر متعاقبـاً اعـلام ممی گـردد.
* کلیه مدارک نیاز به ۲ سری کپی در برگۀ A۴ دارند.
لازم بذکـر اسـت بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده و نظـر سـفارت ممکـن اسـت مـدارک دیگـری از مسـافر در خواسـت گـردد کـه تهیـه و ارائـه آنهـا جهـت اخـذ ویـزا الزامـی میباشـد